§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz do przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.
 3. Sprzedawcą jest M.B. MICHAŁ WOLNIAK ul. Konwaliowa 26, 84-240 Reda, NIP 5881858983, REGON: 221721576, e-mail: bok@millebelle.pl, numer telefonu: 458 789 456.

§ 2 Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika / Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu Towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: https://www.millebelle.pl .
 8. Sprzedawca – M.B. MICHAŁ WOLNIAK ul. Konwaliowa 26, 84-240 Reda, NIP 5881858983, REGON: 221721576, e-mail: bok@millebelle.pl, numer telefonu: 458 789 456.
 9. Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, w tym przekazywanie informacji na Stronie.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, bez zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towaru z Usługodawcą.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną, a także sprzedaży z dostawą.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Dodatkowo Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów:
  • a. zapoznanie się treściami i Towarami oferowanymi przez Sprzedawcę w zakładkach na Stronie internetowej. Dostęp do informacji jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
  • b. możliwość utworzenia Konta.
   • i. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.
   • ii. Do zarejestrowania Konta, Klient musi wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie:
    • a.I. adresu poczty elektronicznej,
    • a.II. nazwa użytkownika,
    • a.III. hasła.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich, a także wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać w formie elektronicznej na adres: bok@millebelle.pl.
 6. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:
  • a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:
  • b. żądania Klienta;
  • c. danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • a. Dostęp do Internetu,
  • b. Standardowy system operacyjny,
  • c. Standardowa przeglądarka internetowa.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kolejnych kroków:
  • a. wybraniu Towarów, które zostaną objęte Zamówieniem;
  • b. wypełnieniu Formularza Zamówienia;
   • i. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
    • I. imię i nazwisko,
    • II. nazwa firmy (fakultatywnie)
    • III. numer NIP (fakultatywnie)
    • IV. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
    • V. adres poczty elektronicznej,
    • VI. numer telefonu kontaktowego.
   • ii. Poza danymi wskazanymi powyżej Klient ma możliwość podania:
    • I. innego adresu dostawy niż ten wskazany w §4 ust. 3 pkt a, i, IV Regulaminu,
    • II. uwag do zamówienia,
    • III. kodu rabatowego.
   • iii. Ponadto Klient musi:
    • I. wskazać formę wysyłki spośród wskazanych w liście wyboru,
    • II. wskazać formę płatności spośród wskazanych w liście wyboru.
  • c. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz i formacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego)
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  • a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie, po otrzymaniu zapłaty, przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  • b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5 Odstąpienie od umowy i niezgodność towaru z umową

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • b. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowościskorzystania z tego prawa.
  • c. Reklamacje związane z Towarem lub ze świadczeniem Usługi Sprzedaży Konsument może składać na przykład:
   • i. pisemnie na adres: ul. Konwaliowa 26, 84-240 Reda,
   • ii. w formie elektronicznej na adres: bok@millebelle.pl.
  • d. W opisie reklamacji Konsument powinien podać:
   • i. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   • ii. żądania Konsumenta;
   • iii. dane kontaktowe składającego reklamację.
  • e. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługują dodatkowo prawa takiej jak:
  • a. żądanie naprawy lub wymiany Towaru,
  • b. żądanie obniżenia ceny Towaru i zwrotu części wpłaconych środków.
 4. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta, jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa polskiego.

§ 6 Sposoby i terminy płatności

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego zamówienia lub w momencie odbioru Towaru (w przypadku wyboru dostawy za pobraniem).
 2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Sklep internetowy przekierowuje Klienta do systemu płatności Autopay za pośrednictwem Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-720 Sopot), NIP: 5851351185, KRS: 0000320590, REGON: 191781561. Rozliczenie transakcji dokonywane jest zgodnie z warunkami tego serwisu.
 3. Usługodawca wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e-mail. Klient zgadza się na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku woli otrzymania faktury na inny od podanego adres Klient zobowiązany jest zaznaczyć to poprzez jedną z dostępnych dróg kontaktu.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Usługodawca przystępuje do realizacji Usługi.
 5. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro.

§ 7 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego, konta rozliczeniowego Sprzedawcy (chyba, że Klient wybrał płatność za pobraniem) i liczony jest w Dniach Roboczych.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Polski.
 3. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty towaru przez Klienta nie jest możliwy.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi formę dostawy (paczkomat, kurier – przedpłata lub za pobraniem) poprzez dostawcę – Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, KRS: 0000543759, NIP: 6793108059.
 6. Termin nadania Zamówienia do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu usługi.

§ 8 Obowiązki Sprzedawcy

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe ze względu na niezalecane użytkowanie przez Klienta, które nie jest niezbędne do zbadania prawidłowej produkcji Towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu.

§ 9 Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:
  • a. ich indywidualnej kontroli,
  • b. ich sprostowania i uzupełnienia,
  • c. ich usunięcia,
  • d. ograniczenia ich przetwarzania,
  • e. ich przeniesienia,
  • f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach – wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia Zamówienia.
 2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  • b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 3. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:
  • a. pisemnie na adres: ul. Konwaliowa 26, 84-240 Reda;
  • b. w formie elektronicznej na adres: bok@millebelle.pl.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
  • a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany na Stronie Internetowej.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.